ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Гишүүдийн нэрс

Албан тушаал

           Байгууллага              Албан тушаал

Томилогдсон огноо

1

Б.ШАТАР

ТУЗ-ийн дарга

-

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2022 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн № 22/04 тоот тогтоол

2

Ш.БАЯСГАЛАН

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

“Адуунчулуун” ХК-ийн  Гүйцэтгэх захирал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2022 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн № 22/04 тоот тогтоол

3

Ш.ИДЭР

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

“Адуунчулуун” ХК-ийн Дэд захирал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2022 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн № 22/04 тоот тогтоол

4

Б.БАТСАЙХАН

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

“Гүнгэрваа” ХХК-ийн Захирал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2022 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн № 22/04 тоот тогтоол

5

С.БАДАРЧ

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

"Дөл" сонины  эрхлэгч

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2022 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн № 22/04 тоот тогтоол

6

Н.БОЛДРАГЧАА

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

“Адуунчулуун” ХК-ийн Ерөнхий инженер

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2022 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн № 22/04 тоот тогтоол

7

Ю.БАТБААТАР

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

МУИС-ийн магистрант

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2022 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн № 22/04 тоот тогтоол

8

Ө.АМАРЖАРГАЛ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

“Дорнын Хөх Сувд” ХХК Агрономч

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2022 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн № 22/04 тоот тогтоол

9

Н.ЭНХЦЭЦЭГ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

-

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2022 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн № 22/04 тоот тогтоол