ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Гишүүдийн нэрс

Албан тушаал

           Байгууллага              Албан тушаал

Томилогдсон огноо

1

Б.ШАТАР

ТУЗ-ийн дарга

 

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн № 04 тоот тогтоол

2

Ш.БАЯСГАЛАН

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

“Адуунчулуун” ХК-ийн  Гүйцэтгэх захирал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн № 04 тоот тогтоол

3

Ш.ИДЭР

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

“Адуунчулуун” ХК-ийн Дэд захирал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн № 04 тоот тогтоол

4

Б.БАТСАЙХАН

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

“Гүнгэрваа” ХХК-ийн Захирал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн № 04 тоот тогтоол

5

Ш.МЯГМАРСҮРЭН

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

“Найнги” ХХК-ийн Захирал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн № 04 тоот тогтоол

6

Ш.БЯМБАСҮРЭН

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

“Найнги” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн № 04 тоот тогтоол

7

С.БАДАРЧ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

“Дөл” сонины  Эрхлэгч

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн № 04 тоот тогтоол

8

Ө.АМАРЖАРГАЛ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

“Дорнын Хөх Сувд” ХХК Агрономч

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн № 04 тоот тогтоол

9

М.ШИНЭТОГТОХ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

“Өвөр Эрээн” ХХК-ийн Захирал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн № 04 тоот тогтоол